Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest równy – znacznie większa ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym często właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.